fbpx

DM medical support s.r.o. – servis a služby pro veterinární přístroje a terapie

V rámci všech dodávaných přístrojů a vybavení poskytujeme autorizovaný záruční i pozáruční servis.
Jsme s Vámi po celou dobu, kdy dodaný přístroj, či vybavení používáte. Rádi Vám poskytneme poradenství ohledně ovládání, používání, i vlastních terapií.

V případě jakéhokoliv dotazu, či nahlášení servisní události nás kontaktujte na e-mailové adrese: info@dmmedical.cz
Prosíme uvést do emailu následující informace:
– Zda se jedná o:  záruční opravu/pozáruční opravu/požadavek na pravidelnou kontrolu
– Typ (název přístroje)
– Sériové číslo přístroje
– Požadavek/popis závady
– Fotografie/videa závady

V případě nejasností prosím volejte: +420 721 187 088


Všeobecné záruční podmínky DM medical support s.r.o.

1. Dodavatel poskytuje na dodané zboží záruku po dobu 24 měsíců od data dodání. Stanovená
záruční doba počíná plynout dnem dodání přístroje zákazníkovi.
2. V záruční době má zákazník právo na bezplatné odstranění závad vzniklých v důsledku výrobní
a materiálové vady a na bezplatnou výměnu vadného dílu.
3. Bezplatné záruční opravy se provádí v servisních střediscích prodejce. Záruční opravu je možno
poskytnout i v místě instalace za podmínky, že zákazník hradí náklady na dopravu a cestovní čas
servisního technika.
4. V případě zaslání zboží na opravu poštou, nebo zásilkovou službou hradí náklady na přepravné
do servisního střediska zákazník. Náklady na zpětné doručení hradí prodejce.
5. Záruka zaniká u zboží:
▪ jež je poškozeno v důsledku neodborné instalace k tomu neoprávněnou osobou, či používání
v rozporu s návodem k použití, platnými technickými normami a specifikacemi nebo jež je
poškozeno v důsledku propojení s jinými zařízeními, které nesplňují technické normy a
specifikace a důsledkem používání jiného než originálního spotřebního materiálu,
▪ poškozené požárem, vodou, atmosférickými výboji a přepětím v síti, komunikačních
vedeních nebo elektrostatickým výbojem,
▪ poškozené při transportu nebo jinak mechanicky poškozené,
▪ vadné z důvodu nadměrného opotřebení, přetížení nebo vinou špatného skladování,
▪ při provedení neodborného, neautorizovaného nebo násilného zásahu,
▪ pokud bylo uvedeno do provozu dříve, než došlo k vyrovnání jeho teploty s teplotou okolí
přirozenou cestou,
▪ na výrobku byly porušeny plomby,
▪ z důvodu poruchy a ztráty dat vlivem počítačových virů,
▪ poškozeného v důsledku zanedbání preventivní péče a běžné údržby.
6. Záruka je nepřenosná na třetí osobu.
7. Způsob uplatnění reklamace:
▪ Zákazník písemně (formulářem na webu www.dmmedical.cz, dopisem, emailem) odešle
požadavek na reklamaci prodejci. V tomto požadavku uvede specifikaci zařízení, sériové
číslo (pokud je uvedeno), přesný popis závady, číslo faktury nebo dodacího listu, kontakt na
oprávněnou osobu.
▪ Zákazník na své náklady a riziko dopraví reklamované zboží osobně nebo zásilkovou
službou ve vhodném obalu prodejci nebo při požadavku na opravu v místě instalace uhradí
náklady na dopravu a čas servisního technika.
▪ Po provedené záruční opravě zašle prodejce zboží zpět na své náklady.
8. Záruční doba se prodlužuje o dobu nevyhnutnou na odstranění zjištěných závad. Tato doba se
potvrzuje do protokolu o opravě.
9. V případě neoprávněné reklamace, není-li nalezena závada nebo nejsou splněny podmínky pro
uznání záruky, je prodejce oprávněn vyúčtovat skutečné náklady spojené s vyřízením reklamace.